top of page

Articles

Baskurt, B.B., Celik, S. & Aktan, B. (2022) Do foreign direct investments influence environmental degradation? Evidence from a panel autoregressive distributed lag model approach to low-, lower-middle-, upper-middle-, and high-income countries. Environ Sci Pollut Res (2022). https://doi.org/10.1007/s11356-021-17822-7 (WOS:SCI-E)

 

ÇELİK, Ş., AKTAN, B., & BURTON, B. (2022). Firm dynamics and bankruptcy processes: A new theoretical model. Journal of Forecasting, 41(3):567-591. https://doi.org/10.1002/for.2826  (WOS:SSCI)

BAWAZIR HANA, KUMAR MUKESH, ÇELİK ŞABAN, ABDULLA KHADIJA ABDULREDHA, AKTAN BORA (2020). The Interdependence Between Stock Marketdevelopment and Economic Growth: A Multicountry Examination. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics. 38(2),619-652. DOI [10.18045/zbefri.2020.2.619]. Direct Link [https://www.efri.uniri.hr/upload/Zbornik202_2020/10-Bawazir_et_al-2020-2.pdf]. [WOS:ESCI]

 

ÇELİK ŞABAN, ÖNCÜ ERDEM (2019). Efficiency of Participation and Conventional Banks: Evidence From Turkey. Journal of Islamic Financial Studies. 5(2),58-71. DOI [http: //dx.doi.org/10.12785/jifs/050201]. Direct Link [https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789/3744/1.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

 

AKTAN BORA, ÇELİK ŞABAN, ABDULLA YOMNA, ALSHAKHOORI NASER (2019). The Impact of Credit Ratings on Capital Structure. ISRA International Journal of Islamic Finance. 11(2),226-245. DOI [https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2018-0028]. Direct Link [https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJIF-03-2018-0028/full/html]. [WOS:ESCI]

 

FAKHRY BACHAR, AKTAN BORA, MASOOD OMAR, TVARONAVICIENE MANUELA, ÇELİK ŞABAN (2018). The Impact of A Recent Natural Dısaster on the Japanese Financial Markets: Empirical Evidence. Journal of Competitiveness. 10(2),56-71. DOI [https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.04]. Direct Link [https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanekbid=archivcid=285cp=]. [WOS:SSCI]

 

YENİCE SEDAT, ÇELİK ŞABAN, ÇEVİK YASİN ERDEM (2019). Kamu Finansmanı, Finansal Piyasalar ve Kredi Temerrüt Riski: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Uygulaması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 20(1),226-240. DOI [ ]. Direct Link [https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/729560]. [ULAKBIM]

 

AKTAN BORA, TUREN SEREF, TVARONAVİCİENE MANUELA, ÇELİK ŞABAN, ALSADEH HASHEM ABDULLATİF (2018). Corporate Governance and Performance of the Financial Firms in Bahrain. Polish Journal of Management Studies. 17(1),39-58. DOI [10.17512/pjms.2018.17.1.04]. Direct Link [https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=174923]. [WOS:ESCI]

 

GÜNDOĞDU AYSEL, ÇELİK ŞABAN  (2018). Türk Sermaye Piyasasında Kuşaklar Arasında Yatırımcı ve Portföy Farklılıkları. Istanbul Business Research. 47(1),46-63. DOI [10.26650/ibr.2018.47.1.0003]. Direct Link [http://dergipark.gov.tr/download/article-file/626111]. [WOS:ESCI]

 

ÇAĞLAN ELİF, ÇELİK ŞABAN  (2018). Türkiye’de Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Sistematik Bir Tarama. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Dergisi. 1(1),25-41. DOI [ ]. Direct Link [http://dergipark.gov.tr/download/article-file/565089].

 

ÖNCÜ ERDEM, ÇELİK ŞABAN  (2018). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICT Ülkeleri Panel Nedensellik Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 17(Özel Sayı),403-414. DOI [10.18092/ulikidince.433192]. Direct Link [http://dergipark.gov.tr/download/article-file/506558]. [ULAKBIM]

 

ÇELİK ŞABAN, ÖNCÜ ERDEM  (2018). Bütçe Açığının Savunma Harcamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi SBE Dergisi. 5(14),469-477. DOI [ ]. Direct Link [http://sbdergi.gazi.edu.tr/images/admin/dergi/cilt5sayi14/c5s14m12.pdf].

 

ALTUNER DOĞAN, ÇELİK ŞABAN, GÜLEÇ TUNA CAN (2015). The Linkages among Intellectual Capital, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. Corporate Governance -The Internatıonal Journal of Busıness in Society. 15(4),491-507. DOI [10.1108/CG-04-2014-0044]. Direct Link [https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CG-04-2014-0044/full/html]. [WOS:ESCI]

 

ÇELİK ŞABAN, MANAN MELAHAT TUĞBA (2018). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Risk ile Performans İlişkisi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi. 1(1),60-79. DOI [ ]. Direct Link [http://dergipark.gov.tr/download/article-file/442836].

 

ÇELİK ŞABAN, ÖNCÜ ERDEM, YENİCE SEDAT (2018). Türkiye’deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 10(1),156-171. DOI [10.20491/isarder.2018.375]. Direct Link [https://isarder.org/2018/vol.10_issue.1_article09_full_text.pdf]. [ULAKBIM]

 

ÇELİK ŞABAN, AY İSMAİL ÇAĞRI (2017). A Recent (Partial) Survey on Islamic Finance. Journal of Islamic Financial Studies. 3(2),72-91. DOI [ ]. Direct Link [https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/20].

 

ÇELİK ŞABAN, AKTAN BORA, TVARONAVİCİENE MANUELA, BENGİTÖZ PELİN (2017). Linkage Between Company Scores and Stock Returns. Journal of International Studies. 10(4),219-232. DOI [10.14254/2071-8330.2017/10-4/17]. Direct Link [https://www.jois.eu/files/17_437_Celik%20et%20al_002.pdf]. [SCOPUS]

 

ONAT OSMAN KÜRŞAT, ÇELİK ŞABAN (2015). Risk Sermayesi Faaliyetlerinin TMS TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi. 6(11),215-230. DOI [ ]. Direct Link [http://iibfdergi.bartin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/07/Osman-K%C3%BCr%C5%9Fat-ONAT-%C5%9Eaban-%C3%87EL%C4%B0K-Risk-Sermayesi-Faaliyetlerinin-TMS-TFRS-Kapsam%C4%B1nda-Muhasebele%C5%9Ftirilmesi-215-230.pdf].

 

ÇELİK ŞABAN, ERER DENİZ, ERER ELİF, GÜLEÇ TUNA CAN (2015). TCMB Para Politikası Kararlarındaki Değişimlerin ve TCMB  FED ve ECB Sözlü Yönlendirmelerin BIST 100 Oynaklığı üzerindeki Etkisinin Analizi  2002-2014. Maliye Finans Yazıları. 1(103),51-83. DOI [https://doi.org/10.33203/mfy.307218]. Direct Link [https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/295304]. [ULAKBIM]

 

ÇELİK ŞABAN, YENİCE SEDAT, ONAT OSMAN KÜRŞAT (2016). Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri ve Firma Değeri  Kavramsal Bir Model ve Tahminlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 31(2),115-146. DOI [ ]. Direct Link [https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/627281]. [ULAKBIM]

 

ÇELİK ŞABAN (2013). Micro Credit Risk Metrics: A Comprehensive Review. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. 20(4),233-272. DOI [https://doi.org/10.1002/isaf.1344]. Direct Link [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/28ISSN291099-1174/homepage/ProductInformation.html]. [WOS:ESCI]

 

ÇELİK ŞABAN (2012). Theoretical and Empirical Review of Asset Pricing Models: A Structural Synthesis. International Journal of Economics and Financial Issues. 2(2),141-178. DOI [ ]. Direct Link [http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/index]. [SCOPUS]

 

ÇELİK ŞABAN, ASLANERTİK BANU ESRA (2011). Linkages Between Value Based Performance Measurementsand Risk Return Trade Off: Theory And Evidence. Journal of Economics Finance and Administrative Sciences. 16(31),37-57. DOI [ ]. Direct Link [http://www.esan.edu.pe/publicaciones/journal-of-economics-finance-and-administrative-science/]. [WOS:ESCI]

 

KURT GÜMÜŞ GÜLÜZAR, YÜCEL YÜLAY, YURTSEVEN HANİFE DENİZ, ÇELİK ŞABAN (2011). The Impact of Domestic and Foreign Macroeconomic News on Stock Market Volatility: Istanbul Stock Exchange. Boğaziçi Journal-Review of Social, Economic and Administrative Studies. 25(1),123-137. DOI [ ]. Direct Link [http://www.bujournal.boun.edu.tr/docs/13317361234.Guluzar%20Kurt%20Gumus.pdf]. [SCOPUS]

 

ÇELİK ŞABAN, AKTAN BORA, EVRİM MANDACI PINAR (2008). The Characteristics of Bank Common Stocks within the Framework of Capital Asset Pricing Model: Evidence From Turkey. Investment Management and Financial Innovations. 5(4),157-172. DOI [ ]. Direct Link [http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,journal/id,4/Itemid,74/]. [SCOPUS]

 

Conferences

 • YENİCE SEDAT,ÇELİK ŞABAN,ÇEVİK YASİN ERDEM,KAMU FİNANSI FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI,17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi,26.04.2018 28.04.2018, İZMİR, TÜRKİYE, 13.11.2018

 • ÖNCÜ ERDEM,ÇELİK ŞABAN,DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICT ÜLKELERİ PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ,17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi,26.04.2018 26.04.2018, İZMİR, TÜRKİYE, 13.11.2018

 • ATİK MURAT,KÖSE YAŞAR,YILMAZ BÜLENT,ÇELİK ŞABAN,VOLATİLİTE MUAMMASI: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE BORSAENDEKSLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA,22. FİNANS SEMPOZYUMU,10.10.2018 13.10.2018, MERSİN, 13.10.2018

 • KÜÇÜKSİLLE ENGİN,ÇELİK ŞABAN,TAHVİL PİYASASINDA HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ,22. FİNANS SEMPOZYUMU,10.10.2018 13.10.2018, MERSİN, 13.10.2018

 • ÇELİK ŞABAN,KAYA DUYGU,Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı İlişkisi: Üretim Sektörü Uygulaması,21. Finans Sempozyumu,18.10.2017 21.10.2017, 18.10.2017

 • EVRİM MANDACI PINAR,ÇELİK ŞABAN,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,Sermaye Yapısı Kararları ve Temettü Politikalarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İmalat Sanayi Üzerine Uygulama,15. Ulusal Finans Sempozyumu,12.10.2011 15.10.2011, TÜRKİYE, 15.10.2011

 • Kumpasoğlu Alev,ÇELİK ŞABAN,Risk-Kriz Modeli Geliştirilmesi ve Tahminlenmesi: Türkiye İlaç Sektörü Uygulaması,16. Ulusal Finans Sempozyumu,10.10.2012 13.10.2012, TÜRKİYE, 13.10.2012

 • ÇELİK ŞABAN,GÜLEÇ TUNA CAN,Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçümü ve İşletme Boyutlarıyla İlişkisi: Üretim Sektörü Uygulaması,17. Ulusal Finans Sempozyumu,23.10.2013 26.10.2013, TÜRKİYE, 26.10.2013

 • ÇELİK ŞABAN,ERER DENİZ,ERER ELİF,GÜLEÇ TUNA CAN,TCMB Para Politikası Kararlarındaki Değişimlerin ve TCMB FED ve ECB Sözlü Yönlendirmelerin BIST 100 Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Analizi 2002-2014,18. Ulusal Finans Sempozyumu,15.10.2014 18.10.2014, TÜRKİYE, 18.10.2014

 • ONAT OSMAN KÜRŞAT,ÇELİK ŞABAN,14. Ulusal İşletmecilik Kongresi,14. Ulusal İşletmecilik Kongresi,07.05.2015 09.05.2015, TÜRKİYE, 09.05.2015

 • ÇELİK ŞABAN,YENİCE SEDAT,ONAT OSMAN KÜRŞAT,Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri ve Firma Değeri: Kavramsal Bir Model ve Tahminlemesi,19. Ulusal Finans Sempozyumu,21.10.2015 24.10.2015, TÜRKİYE, 24.10.2015

 • AKTAN BORA,ÇELİK ŞABAN,Empirical Investigation of Banks’ Common Stocks within the Framework of Asset Pricing: An Emerging Market Perspective,International Journal of Arts & Sciences Conference,01.06.2009 04.06.2009, 04.06.2009

 • ÇELİK ŞABAN,EVRİM MANDACI PINAR,MASOOD OMAR,AKTAN BORA,The Linkages between Characteristics of Investors and Stock Returns: An Empirical Inquiry in Istanbul Stock Exchange,International Conference on Business, Management and Economics,22.10.2009 25.10.2009, 25.10.2009

 • ÇELİK ŞABAN,ASLANERTİK BANU ESRA,The linkages between Value based Performance Measurements and Portfolio Performance Measurements: Theory and Evidence,EuroConference 2010,16.07.2010 18.07.2010

 • ERSOY PERVİN,TEK ÖMER BAYBARS,ÇELİK ŞABAN,The Impact of Strategic Logistics Planning on Value Creation: An Empirical Investigation on Firms Listed in Istanbul Stock Exchange,International Logistics and Supply Chain Congress’2011,27.10.2011 28.10.2011, 28.10.2011

 • ALTUNER DOĞAN,ÇELİK ŞABAN,GÜLEÇ TUNA CAN,The Linkages among Intellectual Capital, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility,10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning,24.10.2013 25.10.2013

Book Chapters

Bahceci Baskurt, B., Celik, S., Rafay, A., & Oke, T. (2022). FDI andEnvironmental Degradation: Evidence from a Developed Country. In A.Rafay (Ed.), Handbook of Research on Energy and EnvironmentalFinance 4.0 (pp. 416-471). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8210-7.ch01
(PDF) FDI and Environmental Degradation: Evidence from a developed country. Available from: https://www.researchgate.net/publication/358900502_FDI_and_Environmental_Degradation_Evidence_from_a_developed_country [accessed Nov 18 2022].

 

BAKAY MEHMET EMİN, ÇELİK ŞABAN, ŞENTÜRK TOLGA, (2021) CATCH 21ST CENTURY SKILLS - Teaching Materials, Bölüm adı:(Creativity and Innovation) (2021)., Czech University of Life Sciences Prague Institute of Education and Communication, Editör:Karel N?mejc and Mehmet Emin Bakay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 292, ISBN:978-80-213-3076-4,

ÇELİK ŞABAN, DUMAN ASLI, (2021) SOSYAL BİLİMLER AÇISINDAN COVİD – 19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ, Bölüm adı:(Katılım ve Liberal Bankacılık Sistemlerinin Katastrofik Risklere Karşı Kırılganlığı: COVID-19 Vakası) (2021)., Gazi Kitapevi, Editör:Sedat YENİCE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 290, ISBN:978-625-8443-71- 4,

ÇELİK ŞABAN, DUMAN ASLI, (2021) SOSYAL BİLİMLER AÇISINDAN COVİD – 19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ, Bölüm adı:(Covid-19'un Bitcoin ve Altın Arasındaki İlişkiye Etkisi) (2021)., Gazi Kitapevi, Editör:Sedat YENİCE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 290, ISBN:978-625-8443-71- 4,

ÇELİK ŞABAN, DUMAN ASLI, (2021) DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İŞLETME BİLİMİNİN GÖZLÜKLERİYLE ANLAMAK, Bölüm adı:(ENDÜSTRI 4.0’A UYUM SÜRECI: DIJITAL OLGUNLUK MODELLERI) (2021)., NOBEL, Editör:Mehmet Eryılmaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 340, ISBN:978-605-70670-5-0

ÇELİK ŞABAN (2020). Havacılık Sektöründe Faiz Oranı Riskinden Korunma Yöntemleri. In Yaşar Köse, (Eds.), Havacılık Sektöründeki Finansal Riskler ve Muhasebe Uygulamaları (pp. 53-72). Nobel Yayıncılık. ISBN: 978-605-033-248-3.

 

 

ÇELİK ŞABAN & BAŞKURT BURCU (2020). Finansal Sürdürülebilirlik: Sosyal Sorumlu Yatırımlar. In Musa Öztürk (Eds.), Finansal Dinamikler: Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri. (pp. 403-421). Nobel Yayıncılık. ISBN: 978-625-402-377-4.

ÇELİK ŞABAN,AKTAN BORA (2020). The Consequences of the COVID-19 Pandemic on the Turkish Economy. In Sutan Emir Hidayat, Mohammad Omar Farooq & Emmy Abdul Alim (Eds.), Impacts of COVID-19 Outbreak on Islamic Finance in the OIC Countries. (pp. 109-115). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). ISBN: 978-623-90941-6-4.

AKTAN BORA,ÇELİK ŞABAN (2020). Financial Markets and Institutions. In Minwir Al-Shammari, Mohammad Omar Farooq & Hatem Masri (Eds.), Islamic Business Administration Concepts and Strategies. (pp. 182-215). MacMillan International. ISBN: 978-135-200-947-7.

ÇELİK ŞABAN (2020). Business Environment of SMEs in Turkey. In ÇELİK ŞABAN (Eds.), SMEs in Turkey: A Managerial Perspective. (pp. 14-26). KellnerVerlag. ISBN: 978-3-95651-249-0.

ÇELİK ŞABAN (Ed.). (2020). SMEs in Turkey: A Managerial Perspective. KellnerVerlag. ISBN: 978-3-95651-249-0.

ÇELİK ŞABAN,GÜLEÇ TUNA CAN (2020). Corporate Governance and Performance. In Otuo Serebour Agyemang, Abraham Ansong & Ben Kwame Agyei-Mensah (Eds.), Corporate Governance Models and Applications in Developing Economies. (pp. 162-191). IGI GLOBAL. ISBN: 978-152-259-607-3.

ÇELİK ŞABAN (2018). G Harfi İle Başlayan Kavramlar. In Aysel Gündoğdu (Eds.), Finansın Temel Kavramları. (pp. 201-227). Gazi Kitapevi. ISBN: 978-605-344-781-8.

ÇELİK ŞABAN (2018). Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar. In Ali Bayraktaroğlu & Aysel Gündoğdu (Eds.), Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analizler. (pp. 209-242). Seçkin Yayınevi. ISBN: 978-975-02-4695-1.

ÇELİK ŞABAN (2018). İşletme Değerinin Tespiti. In Aysel Gündoğdu (Eds.), Finansal Yönetim. (pp. 480-501). Seçkin Yayınevi. ISBN: 978-975-02-4479-7.

bottom of page